Forslag til ny og funksjonell trasé

< Tilbake

 

Hjalmar I. Sunde
Hafrsfjord

Innlegg, Grand hotell, Egersund, 1. Okt 2012

Når vi i dag introduserer et alternativ til tenkingen omkring E-39, vil jeg gjerne si noen ord
innledningsvis. Jeg har i de senere år vært forferdet over tiden det tar å planlegge og bygge
nye veger hos oss. Jeg har kjennskap til dette. Under bygging av E-18 over Østerholtheia og
strekningen Brokelandsheia-Vinterkjær samt bygging av ny E-18 Grimstad-Kristiansand var
jeg som fylkesmann i Aust-Agder både premissleverandør, megler og avsluttende anbefalende
myndighet til departementet. Det viktigste argument for ny veg, var utvilsomt antall døde og
hardt skadede på E-18.

I dag bygges E-18 ut med full fart. E-39 mellom Stavanger og Kristiansand drar derimot ut,
ikke minst pga fylkets prioritering nordover fra Stavanger. Antall døde og skadede synes ikke
å ha innvirkning på Rogalands prioritering. Der det prioriteres, går i dag nærmest køfrie ferjer.
Prioriteringen er for meg ut fra et etisk og moralsk standpunkt, ganske uforståelig.

 

Viktige grunner til innspill

Rogaland er versting på jordvern. Prognosene for befolkningsøking fra Statistisk sentralbyrå
indikerer store behov for boliger og transportveger. Skal vi beholde matjorda, må vi bygge
i områder som ikke utfordrer jordvernet. I mange tusen år har matjorda gitt oss vårt daglige
brød. Behovene blir ikke mindre i fremtiden.

Erfaring viser at så vel planlegging, flikking og bygging i gamle vegtraséer er dyrere, mer
komplisert og krever betydelig lengre tid enn ved å velge ny trasé. Vegbyggingen forgår
klattvis i takt med årlige ulike avsetninger på budsjettet. I tillegg er ulykkesfrekvensen større
og vegfarende utsettes for store forsinkelser over lang tid. Vi vet at vi kan det annerledes. Det
så vi både over Kvinesheia og for strekningen Grimstad-Kristiansand. Da må vi ta andre grep
enn det vi hører om i dag.

Dette er viktige grunner til at vi kommer med innspill til fordel for ny trasé for E-39, Sandnes
– Flekkefjord. Vegen kan bygges mens trafikken går som før på E-39. Den utfordrer ikke
jordvernet. Den gir adgang til betydelige områder for boligbygging og industri. Den kan
bygges meget hurtig. Den gir muligheter for parallell jernbanetrase.
Jeg vet det går an fordi jeg har vært med på å få det til. Det går ikke an slik som vi prioriterer i
dag. Da vil E-39 i lang, lang tid forbli en veg for fortiden, ikke for dagen og fremtiden.

Dagens hovedperson er Rune Gjedrem, mer engasjert enn de fleste. Han har med stor
entusiasme og engasjement kastet seg inn i debatten og lansert nye ideer. Leik Woie som
i årevis har sett de skadede komme inn til sykehuset, er mer opptatt av liv og helse enn de
fleste.

Design og utvikling: oostring